Oleje | Autokozmetika | Technické kvapaliny

Reklamačný poriadok

Predávajúci: AUTOL s. r. o., Kragujevská 12, 010 01 Žilina

                     IČO: 36414671    DIČ: 2021761412   IČ DPH: SK2021761412

                     zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vložka č. 14528/L

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržanie zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
  2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:

názov a adresa prevádzky: AUTOL s. r. o., Háj 207, 039 01 Turčianske Teplice

reklamácie vybavuje(meno, funkcia, tel. č.): Mgr. Veronika Šurinová, obchodný riaditeľ, 0903 735 213

  1. K reklamácií je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie:
  • záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti ihneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie reklamovaný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak závada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

  • reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny a pod.

Osoba vybavujúca reklamáciu ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

  1. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný protokol dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ a originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každá reklamácia sa zapíše do evidencie reklamácií. V prípade, že sa reklamácií nevyhovelo, alebo nebola vybavená ihneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo – druhá kópia sa postúpi konateľovi spoločnosti (Mária Haľamová).
  2. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

V Háji, dňa 27.11.2017        

 

Reklamačný protokol na stiahnutie tu